In memoriam Dr. Justyák János

1929-2012

Justyák János Professzor, a Meteorológiai Tanszék egykori vezetője  1929. február 14-én a kanadai Drumhellerben született. 1935-ben tértek haza szülei a Bihar megyei Nagylétára. Tanulmányait Debrecenben a Piarista és a Fazekas Gimnáziumban végezte, majd 1949-ben felvételt nyert a Kossuth Lajos Tudományegyetemre, ahol már harmadéves korában, mint jeles előmenetelű tanulót Berényi Dénes bevonta a Meteorológiai Tanszék munkájába. 1953-ban szerzett történelem - földrajz szakos középiskolai tanári oklevelet, azonban inkább a Tanszéken maradt Berényi mellett és az  agrometeorológiai és mikroklimatológiai kutató-és oktatómunkát választotta. 1955-ben Berényi aspiránsa lett és kezdetben kertészeti növények mikroklímájával foglalkozott, ebből 1958-ban írta egyetemi doktori értekezését. Egyetemi adjunktusi kinevezését ezt követően kapta meg. Később a Tokaj-hegyaljai szőlők mikroklímája érdekelte, melyből 1960-ban kandidátusi disszertációja készült. Vizsgálta a tőkeművelés módok mikroklímára gyakorolt hatását, és a szőlőállomány sugárzás- és hőháztartását. Számos terepklíma mérése alapján kutatási módszereket dolgozott ki. Az erdő klimatikus vizsgálata, mint számára kedves kutatási terület  1972-től a "Síkfőkút Projekt" produkciós biológiai kutatásba történő bekapcsolódásának volt köszönhető.
1964-ben nevezték ki egyetemi docensnek, 1968-ban lett a Meteorológiai Tanszék vezetője Berényi nyugdíjba vonulását követően. Oktató-nevelő munkája során számos egyetemi jegyzetet írt meteorológiai-klimatológiai témájú alapozó- és speciálkollégiumaihoz. Jelentős számú szakdolgozat, TDK munka és doktori értekezés készült vezetése mellett.  Oktató munkájáért kétszer részesült Miniszteri Dicséretben és 1974-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést is elnyerte. Számos tudományos szervezetnek volt tagja, vezetője. Több mint 10 évig volt a Földtudományi Tanszékcsoport, illetve Intézet vezetője és közel 20 éven át volt tagja a TTK Kari Tanácsának. Részt vett az MTA Meteorológiai Tudományos Bizottság munkájában, társelnöke volt a MTA DAB Meteorológiai Munkabizottságának. Hosszú éveken át tagja volt a Magyar Meteorológiai Társaság (MMT) választmányának, irányította az MMT Debreceni csoportjának munkáját, mely révén a Magyar Meteorológiai Társaság tiszteletbeli tagjává vált. Az MMT 1972-ben és 1998-ban  szakirodalmi nívódíjat, 1978-ban Steiner Lajos Emlékérmet adományozott számára tudományos társadalmi munkája elismeréseként, 1991-ben Berényi Díjjal jutalmazta. A Meteorológiai Tanszék külföldi kapcsolatai Justyák Professzor tanszékvezetése alatt voltak a legkiterjedtebbek: a kijevi, a lublini és a brnói egyetem megfelelő tanszékeivel volt hasznos tudományos együttműködés. 70. születésnapja alkalmából 1999-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem és a brnoi Masaryk Egyetem rektora Egyetemi emlékéremmel tüntette ki. 1999-ben a hazai meteorológusok számára legnagyobb elismerést jelentő Schenzl Guido díjat vehette át az akkori környezetvédelmi minisztertől.
Akadémiai doktori értekezését 1989-ben írta, 1990-ben védte meg, mely a Tokaj-hegyaljai szőlőültetvények mezo- és mikroklimatikus jellemzőiről szólt. 1990 nyarán kórházba került, melyből ugyan felépült, azonban 1991-ben lemondott tanszékvezetői tisztségéről, 1992. január elsejétől vonult nyugállományba. 1996-ban kapta meg magas színvonalú oktatómunkája, kiemelkedő tudományos teljesítményéért és hazai és nemzetközi szakmai tekintélye elismeréseként a Professor Emeritus címet. A kilencvenes években még sokat dolgozott, számos egyetemi jegyzettel bővítette  a hazai éghajlattani szakirodalmat. 2006-ban adományozta számára a DE Természettudományi és Technológiai Kara a Gyémánt Katedra díjat, hiszen ekkor már több, mint 50 éve kezdte oktató-kutató pályáját az egyetemen.  Aktív kapcsolata a Tanszékkel és Debrecennel betegségei révén szakadt meg. Szerető családja  hosszú éveken át ápolta erőt, fáradságot nem kímélve. Hosszú betegeskedés után 83. évet betöltve Budapesten 2012. június 4-én kora hajnalban távozott örökre.
A Tanszék minden jelenlegi és egykori dolgozója a Professzor Úr emlékét tisztelettel és szeretettel őrzi meg.

 

Justyák János szakirodalmi munkássága:

Tar Károly felterjesztése Scheinzl Guido díjra 1999-ben:

Felhasznált irodalom:

Tar, K. 1991: Dr Justyák János Professzor 60 éves. Acta Geographica Debrecina 1989-1990 Tomus XXCIII-XXIX. Debrecen, 1991 pp. 7-15.

Tar, K. és Szilágyi, K.(szerk) 2004: Földtudományi Tanulmányok. Tiszteletkötet Dr Justyák János 75. születésnapjára. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen. 254p.

 

Debrecen, 2012. június 18.

Bíróné Dr. Kircsi Andrea