TGBE1128 Agroklimatológia

A Földtudomány BSc szakos hallgatók számára differenciált szakmai tárgy a meteorológus szakirányon

Óraszám/hét: Elmélet: 1 + Gyakorlat: 2

Helyszín/időpont: GeoMatek épület M/124, kedd 14-17 óra

A tantárgy felvételének előzetes követelménye: Agrometeorológia (TGBE1127)

Tantárgyfelelős: Bíróné Dr. Kircsi Andrea

Előadó: Dr. Tóth Tamás, egyetemi tanársegéd

A tantárgy oktatásának célja:

Megismertetni a hallgatókkal a klimatikus feltételek környezetre gyakorolt hatását, a tájtermesztés klimatikus feltételeit, a hazai agroökológiai körzetfelosztás klimatikus alapjait. A tárgy oktatásában prioritásként kezelendő a főbb termesztési körzetek éghajlati viszonyainak részletes bemutatása.

A tantárgy rövid tematikája:

Az éghajlat és a termesztési zónák. Éghajlat hatása a földrajzi övezetesség kialakulására. Éghajlat hatása a talajok földrajzi elrendeződésére. Az éghajlat hatása a természetes növénytakaró földrajzi eloszlására. A növényi produktivitás földrajzi elrendeződése. Éghajlat hatása a mezőgazdasági termelésre. Természetes meteorológiai periódusok. Vegetációs periódus meteorológiai viszonyai. Termőhelyek éghajlati jellemzése. Extrém meteorológiai jelenségek. Éghajlat változás és ennek növénytermesztési vonatkozásai. Mikroklíma alapjelenségei. Növényállományok mikroklímája. Szántóföldi növényállományok klímájának jellemzése. Kertészeti növényállományok klímája. Erdőklíma sajátosságai. Vízparti klíma jellemzése. A növényi produktivitás és a klíma kapcsolata. Éghajlat változás növénytermesztési vonatkozásai. Éghajlati információk és hasznosításuk.

Tantárgyteljesítési követelmény:

  1. a tanórákon való részvétel követelményei és a távolmaradás pótlásának lehetősége: a gyakorlat látogatása kötelező, három hiányzás lehetséges
  2. a félévközi ellenőrzések száma, témaköre, időpontja, pótlás és javítás lehetősége: Az ellenőrzések száma egy alkalom, a számonkérés témaköre a teljes féléves anyag, időpontja április 23. és a javítás illetve a pót zárthelyi dolgozat időpontja április 30. szintén az óra időpontjában.
  3.  a teljesítésértékelés (számonkérés) módja: Az elméleti órák anyagának számonkérése kollokvium formájában történik A tárgy gyakorlati része egy zárthelyi dolgozat formájában kerül számonkérésre.

A tantárgy részletes tematikája (a kurzus heti bontásbeli tematikája):

Időpont

Tematika

Február 18.

Bevezetés. Az agroklimatológia tárgya, célja, jellege és tevékenységi körei. Növényfenológia

Február 25.

A növényzet mikroklímája.

Március 04.

A hőháztartási tényezők és a növények

Március 11.

Fagyérzékenység, fagytűrés, előrejelzés, védekezés

Március 18.

A vízháztartási tényezők és a növények.

Március 25.

Talajművelés, talajerő utánpótlás, szélerózió

Április 01.

Szakmai napok – nincs oktatás

Április 08.

A növény–talaj–időjárás rendszer

Április 15.

Növényállományok klímája

Április 22.

ZH a gyakorlatok anyagából

 

Ajánlott irodalom

Varga- H. Z.-Varga Z. : Agroklimatológia. PATE egyetemi jegyzet. Mosonmagyaróvár, 1999.

Dobosi Z.-Felméry L., 1977: Klimatológia, Tankönyvkiadó, Budapest

Justyák J., 1994: Európa éghajlata, Debrecen

Justyák J. 1995: Klimatológia, Debrecen

Koppány, Gy., 1993: Lakható marad-e a Föld ?. Akadémiai Kiadó, Budapest

Péczely Gy., 1979: Éghajlattan. Tankönyvkiadó, Budapest

Szász G., 1988: Agrometeorológia, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest

Utoljára frissítve: 2014-02-13