Geográfus MSc és Környezettudományi MSc

A Debreceni Egyetem Természettudományi Karán a 2009/2010 tanévtől kezdődően indulnak 2 éves (4 féléves) mesterképzések.

A DE TTK Meteorológiai Tanszék a Geográfus MSc és a Környezettudományi MSc képzési programjában vesz részt.

Geográfus MSc és földrajz tanár mesterképzés

Szakfelelős: Prof. Dr. Süli-Zakar István, tanszékvezető egyetemi tanár

Szakirányok:
   Földrajz tanár
Szakirányfelelős: Dr. Teperics Károly, egyetemi adjunktus

   Geoinformatikai szakirány
Szakirányfelelős: Prof. Dr. Lóki József, tanszékvezető egyetemi tanár
Hallgatói segítő: Dr. Tóth Csaba, egyetemi adjunktus

   Táj- és környezetkutató szakirány
Szakirányfelelős: Dr. Csorba Péter, tanszékvezető egyetemi docens
Hallgatói segítő: Dr. Novák Tibor, egyetemi adjunktus

   Terület- és településfejlesztő szakirány
Szakirányfelelős: Prof. Dr. Süli-Zakar István, tanszékvezető egyetemi tanár
Hallgatói segítő: Dr. Radics Zsolt, egyetemi adjunktus

   Geomorfológia szakirány
Szakirányfelelős: Dr. Kozák Miklós, egyetemi docens
Hallgatói segítő: Dr. Tóth Csaba, egyetemi adjunktus

A képzés célja olyan okleveles geográfusok képzése, akik felkészültek az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló földrajzi törvényszerűségek megértésére, ezek alapján eredeti szakmai megoldások kifejlesztésére és alkalmazására (beleértve a kutatást is), az eredmények bemutatására, szakértők és alkalmazók felé történő kommunikálására. Megszerzett ismereteik birtokában alkalmasak legyenek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.
A geográfus mesterképzési szakon végzettek ismerik a földrajzi terület belső törvényszerűségeit, az eloszlási mintázatokat, és a grafikai és térképészeti eljárások használatát.
A geográfus mesterképzési szakon végzettek alkalmasak a földrajz mélyebb összefüggéseinek megértésére, szakterületükön alternatív megoldások kidolgozására, a tér, hely és régió elemeinek integrálására, az emberi társadalom és földrajzi környezete kölcsönhatásából fakadó problémák vizsgálatára, a tájak értékelésére, táji, környezeti, térbeli kölcsönhatások átfogó elemzésére.

A szakirányok választása az első félév teljesítését követően lehetséges. A szakirány-választás kritériumai az alábbiak:

- Csak az a hallgató választhat szakirányt, aki teljesítette az első félév tantervi háló által előírt szakmai kreditek 70%-át. A tanári szakirány választását nem kötjük ilyen előfeltételhez.
- Egy szakirányra maximum a szakirányt választottak 40%-a vehető fel.
- A hallgatóknak február 5-ig kell jelentkezni az általuk preferált szakirányra, emellett a második helyen is meg kell jelölniük egy további szakirányt. A második félév elvégzése után szeptember 25-ig van lehetőség pótlólagos szakirány választásra; ekkor a küszöbfeltétel a két félév mintatantervében előírt szakmai tantárgyak kreditértékének 70%-os teljesítése.
- Párhuzamosan két szakirány is végezhető, de mivel ennek végső kreditösszege meghaladja az államilag finanszírozott 120+10% szintet, emiatt a szakirány elvégzését igazoló diploma-betétlap kiadása előtt a kredittúllépés függvényében fizetési kötelezettség áll fenn. (jelenleg 6500 Ft/kredit)

 

A diplomamunka követelményei és a hozzá rendelt kreditek száma

A diplomamunka egy felmerült földrajzi feladat kutatási jellegű, önálló munkát igénylő megoldása, amely részben a hallgató tanulmányaira, részben további szakirodalmi ismeretekre támaszkodik, és egy konzulens irányításával két félév alatt készíthető el. Kreditértéke 30 (10+20).

A záróvizsgára bocsátás feltételei
Záróvizsgára az a hallgató bocsátható, aki a tanulmányai során az előírt 120 kreditet megszerezte A záróvizsga komplex ellenőrzés, amely a szakmai törzsanyag alkalmazásszintű ellenőrzését szolgálja. A diplomamunka megvédése része a záróvizsgának.

A záróvizsga
A záróvizsga csak szóbeli részből áll, és a természet és társadalom komplex összefüggései ismereteinek ellenőrzésére szolgál. A tárgyak a szakmai törzsanyag és a választott szakirány meghatározott tárgyain alapulnak. A szakdolgozat megvédésének eredménye beszámít a záróvizsgába. A vizsga eredményének kiszámítása az érvényes TVSZ alapján történik.

 

Idegennyelvi követelmény

            A diplomához csak olyan nyelv középfokú (C típusu állami) ismerete fogadható el, aminek megfelelő geográfiai szakirodalma van.   

 

Szakképzettségek
Okleveles geográfus a megfelelő szakirány megjelölésével

 

 

A Geográfus Msc és Földrajz tanár MScszakot indító tanszékek tevékenységeiről honlapjainkon kaphatsz információkat:

http://geo.science.unideb.hu

A Debreceni Egyetemről, illetve a Természettudományi karról a

http://www.unideb.hu és http://ttk.unideb.hu

honlapon találhatsz részletes információkat!

 

 

Környezettudományi MSc

A képzés célja olyan környezetkutatók képzése, akik a jellegzetesen multidiszciplináris környezettudomány alkotó műveléséhez szükséges tudományterületeken magas szintű alaptudással és az ahhoz illeszkedő gyakorlattal, széles körben hasznosítható sokoldalú készségekkel, általános műveltséggel, korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek. Felkészültségük alapján legyenek képesek tanulmányaik doktori képzés keretében történő folytatására.

A képzési szakirányok megnevezése:

alkalmazott ökológus szakirány
műszeres környezetanalitikus szakirány

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése:

okleveles környezetkutató

A képzési idő:

- az MSc oklevél megszerzéséhez 4 félév és minimálisan 120 kredit szükséges
- szakmai gyakorlatok: szakiránytól függően terepgyakorlat, üzemlátogatás, a tanárszakon iskolai tanítási gyakorlatok

A képzésre jelentkezhetnek:

- környezettan BSc diplomával rendelkezők
- valamennyi olyan természettudományos, agrár, műszaki, vagy egészségtudományi jellegű szakterületen BSc, vagy azzal egyenértékű végzettséget szerzett szakember, akik a meghatározott feltételeknek (lásd. http://boi.tek.unideb.hu) eleget tesznek

A kar intézeteinek PhD doktori iskoláiban (a Biológiai és Ökológiai Intézet Juhász-Nagy Pál Doktori Iskolája, Kémiai Doktori Iskola, Fizika Doktori Iskola, Földtudományok Doktori Iskola) a legtehetségesebb hallgatók az MSc diploma megszerzése után PhD doktori képzésben vehetnek részt.

A mindkét szakirány számára kötelező alapozó- és törzstárgyak a következők: Környezeti informatika, Környezetpolitika, Környezet kommunikáció és menedzsment, Alkalmazott ökológia, Környezetfizika, Környezetanalitika, Talajökológia, Talajvédelem, Hidroökológia, Vízi környezetvédelem, Bioklimatológia, Levegőtisztaság védelem, Hulladékgazdálkodás, Környezetvédelmi biotechnológia, Környezetvédelmi technika, Tájvédelem, Biodiverzitás és mérése.

Az alkalmazott ökológus szakirányú végzettséggel rendelkező MSc diplomás szakemberek képesek lesznek a környezet jelenlegi és múltbeli állapotára, ill. annak jövőbeli alakulására (trend) vonatkozó információ gyűjtésére, rendszerezésére, interpretációjára és közlésére, valamint a monitor-rendszerek üzemeltetésének megszervezésére és ellenőrzésére. Alkalmasak a földtani közeg, a talaj, a felszín alatti és felszíni víz, a levegő szennyezettségének feltárására, követésére és előrejelzésére. A természeti környezet komplex feltárásával képesek továbbá, a szennyezési folyamatok és a szennyező anyagok élővilágra gyakorolt hatásainak és azok változásainak bemutatására és értékelésére, valamint a környezeti hatásvizsgálatokhoz adatszolgáltatásra.

Alkalmazott ökológus szakemberekre a természetvédelem területén (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek), környezetügyi munkakörben (környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségek, vízügyi igazgatóságok), valamint környezeti hatásvizsgálatok elkészítését felvállaló munkakörben mutatkozik szakmai igény.

A műszeres környezetanalitikus szakirányú végzettséggel rendelkező MSc diplomás szakemberek alkalmasak terepen ill. környezetvédelmi és

környezettudományi laboratóriumokban analitikai műszerek kezelésére, a mérések önálló elvégzésére valamint a mérési adatok feldolgozására.

Képesek a környezetvédelmi hatósági ellenőrzéseket, állapotfelméréseket végző laboratóriumokban, akadémiai és ipari kutatóintézetekben, természetvédelmi, környezetvédelmi, vízügyi, agrokémiai, élelmiszeripari, növényvédelmi, minőségbiztosítási, vagy egészségügyi laboratóriumokban napi feladatok ellátására. Képesek adott környezeti probléma megoldásához megfelelő mérési stratégiák önálló kidolgozására, azok szerint a mérőrendszer optimális összeállítására, az analízis pontos és precíz végrehajtására, az adatok korszerű kiértékelésére. A korszerű mérőmódszerekkel történő mérési eljárások ismerete igen nagy piaci értéket jelent mind az üzemi, mind a kutató laboratóriumok számára. Egyre több akkreditált laboratórium, minőségbiztosító üzemi analitikai laboratórium létesül, ahol igen nagy a kereslet műszeres mérőrendszerekhez értő diplomás szakemberek iránt.

 

Utoljára frissítve: 2009.08.24.